O projekcie

Projekt
"DROGA DO AKTYWNOŚCI"

Projekt skierowany jest do 70 osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Slider

O Projekcie – Droga do aktywności

Projekt jest skierowany do 70 osób bezrobotnych i biernych zawodowo (w tym 36 kobiet i 34 mężczyzn):

 • w wieku powyżej 29 roku życia,
 • zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie,
 • należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
        – długotrwale bezrobotni,
        -kobiety,
        -osoby z niepełnosprawnościami,
        -osoby o niskich kwalifikacjach,
        -osoby powyżej 50 roku życia.

Projekt zapewnia wsparcie obejmujące:

 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy przygotowujące do samodzielnego poszukiwania pracy,
 • dopasowane szkolenia zaw. kończące się egzaminami i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje/kwalifikacje (m.in. kierowca kat. C i C+E wraz z kwalifikacją na przewóz rzeczy, spawacz MAG-TIG, Pracownik małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej, Pracownik administracyjno-biurowy) – stypendium za udział w szkoleniu 6,78 zł/godzina,
 • pośrednictwo pracy, które pomoże uczestnikom/-czkom projektu w poszukiwaniu pracy i odnalezieniu się na lokalnym rynku pracy,
 • staże zaw. zapewniające nabycie praktycznych umiejętności zawodowych dla 45 uczestników projektu – stypendium stażowe 1.017,40 zł/m-c.

Projekt nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-005/18 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie RPKP.08.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

Cel główny projektu to: Wzrost aktywności zawodowej 60 osób bezrobotnych i 10 biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, którzy zamieszkują województwo kujawsko-pomorskie w okresie I’2019-II’2020 r.
Wartość projektu: 1 035 614,75 zł w tym dofinansowanie: 983 834,01 zł (w tym wkład Unii Europejskiej 880.272,53 zł)

PROJEKT
"Droga do aktywności"